CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Art House sẽ in lại cho quý khách trong trường hợp:

  1. Sản phẩm không đúng mẫu duyệt với khách hàng
  2. Sản phẩm bị hư hại trong quá trình gia công.
  3. Sản phẩm không đúng loại chất liệu giấy đã duyệt với khách hàng

Art House sẽ không in lại cho quý khách trong trường hợp:

  1. Sản phẩm bị hư hại do tác động của khách hàng.
  2. Sản phẩm không do Art House sản xuất.

Facebook Chat